Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

S účinností od 25. května 2018 vstupuje v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

Pověřenec DPO:
GDPR posouzení s.r.o.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha - Staré Město
zastoupené: Ing., Bc. Jiřím Kubelou, jednatelem společnosti GDPR posouzení s.r.o.
IČ:  06773010
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 288627
https://www.gdprposouzeni.cz/kontakt/

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Povinnosti pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • poskytování informací a poradenství správci,
 • monitorování souladu s GDPR,
 • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a monitorování jeho uplatňování dle článku 35 GDPR,
 • spolupráce s dozorovým úřadem,
 • působení jako kontaktní místo pro dozorový orgán.
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů řeší uplatňování práv subjektů údajů v součinnosti s ředitelem školy

Správce osobních údajů: Mateřská škola Kytička Liberec, Burianova 972/2 p .o., zastoupená ředitelkou Mgr. Danou Charyparovou

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola Kytička Liberec, Burianova 972/2 p .o., zastoupená ředitelkou a vybraní zaměstnanci školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH  A JINÝCH ÚDAJŮ:

A. OSOBNÍ ÚDAJE:

A1: DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, záznam o školním úrazu, fotografie, výtvarné dílo dítěte

A2: RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi

A3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení,  bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu,  fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy

 

B. CITLIVÉ ÚDAJE

B1: DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře

B2: RODIČ DÍTĚTE:  žádné

B3: ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

 

PRINCIPY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOTČENÝCH SUBJEKTŮ:

 • cyklické proškolení všech zaměstnanců v otázkách GDPR
 • pravidelný audit nakládání s osobními údaji ze strany DPO a případná nápravná opatření
 • přísné dodržování zásad diskrétnosti při komunikaci se subjektem údajů
 • zamezení přístupu třetích subjektů k osobním údajům
 • uložení listinných dokumentů na bezpečném místě
 • ochrana počítačové sítě vícestupňovým způsobem

 

FORMULÁŘE:

DOKUMENTY:

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.