Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Naše mateřská škola je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

adresa   Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6    72741465     IDDS daskttf      tel: 773 968 015, 777 977 862,      e-mail: ms.kyticka@seznam.cz

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, IČ 72741465


k zajištění transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Statutární zástupce

PhDr. Mgr. Dana Charyparová, MBA
jmenován/a do funkce ředitelky Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, s účinností od 1.5.2014 zřizovatelem statutární město Liberec.

 

2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

2.1 stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165)

V sekci Dokumenty jsou zveřejněny:
- školní řád
- zřizovací listina
- výroční zprávy o činnosti MŠ
- výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.

2.2 Mateřská škola dále zpracovává Zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh) – tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné
https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/popis.html

 

3. Informace o škole poskytuje

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka školy.
V případě její nepřítomnosti zástupkyně

 

4. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

4.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93
- Odvolání je možné k OŠMS KÚ Libereckého kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

 

5. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

5.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175

- přijímá ředitelka školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
- o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
- stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena
- o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn
- stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

 

6. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

- žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
- není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
- žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
- sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti
- z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí
- anonymní žádosti se nevyřizují

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
- poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích
- o postupu při poskytování informace se pořídí záznam
- lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
- dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení
- pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
- jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
- proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
- rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

 

7. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu zdarma

Písemné žádosti:
pořízení papírové kopie – 1 list (A4) 2,- Kč
pořízení papírové kopie – 1 list (A3) 4,- Kč
pořízení kopie - CD 15,- Kč
odeslání informací Dle sazebníku České pošty
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání informace ad §17 Zákona 106 Sb./1999 (150 Kč + zákonné odvody) 204 Kč/hodinu

 

8. Způsob vybírání úhrad

8.1 Při vyžádání požadované informace „na počkání" je žadatel povinen uhradit náklady hotově před vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.
8.2 Písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.
8.3 Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných případech předem.

 

9. Záloha úhrady

9.1 Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých nákladů.
9.2 Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané úhrady.
9.3 Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.
9.4 Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

 

10. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

www.mimis.is 

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce Mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.

 

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.