Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, IČ 72741465


k zajištění transparentnosti jejich činnosti, hospodaření s veřejnými prostředky a k naplnění požadavků zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Statutární zástupce

PhDr. Dana Charyparová
jmenován/a do funkce ředitelky Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace, s účinností od 1.5.2014 zřizovatelem statutární město Liberec.

 

2. Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy

2.1 stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 131, § 164, § 165)

V sekci Dokumenty jsou zveřejněny:
- školní řád
- zřizovací listina
- výroční zprávy o činnosti MŠ
- výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.

2.2 Mateřská škola dále zpracovává Zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh) – tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné
https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/popis.html

 

3. Informace o škole poskytuje

Mgr. Dana Charyparová, ředitelka školy.
V případě její nepřítomnosti zástupkyně

 

4. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

4.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, §§ 81-93
- Odvolání je možné k OŠMS KÚ Libereckého kraje prostřednictvím ředitele školy do 15 dnů od vydání rozhodnutí.

 

5. Postup při vyřizování stížností, oznámení a podnětů

5.1 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád §175

- přijímá ředitelka školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
- o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
- stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena
- o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn
- stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti

 

6. Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

- žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
- není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
- žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
- sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti
- z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí
- anonymní žádosti se nevyřizují

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
- poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích
- o postupu při poskytování informace se pořídí záznam
- lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
- dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení
- pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
- jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
- proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
- rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

 

7. Sazebník úhrad za poskytnutí informací

podání ústní informace bez potřeby vyhledávání zdarma
odkázání na veřejnou informaci podle § 5 uvedeného zákona zdarma
podání informace na základě zveřejnění na internetu zdarma

Písemné žádosti:
pořízení papírové kopie – 1 list (A4) 2,- Kč
pořízení papírové kopie – 1 list (A3) 4,- Kč
pořízení kopie - CD 15,- Kč
odeslání informací Dle sazebníku České pošty
průměrná hod. sazba za práce spojené s vyhledáváním podkladů pro podání informace ad §17 Zákona 106 Sb./1999 (150 Kč + zákonné odvody) 204 Kč/hodinu

 

8. Způsob vybírání úhrad

8.1 Při vyžádání požadované informace „na počkání" je žadatel povinen uhradit náklady hotově před vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.
8.2 Písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.
8.3 Za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných případech předem.

 

9. Záloha úhrady

9.1 Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých nákladů.
9.2 Při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané úhrady.
9.3 Úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.
9.4 Záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

 

10. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

www.mimis.is 

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.