Nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Naše mateřská škola Kytička je jako louka plná kvítí. Každé dítě se rodí jako krásné poupě s právem na svůj zdravý a radostný život.

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála

Burianova 972/2, 460 06 Liberec 6, tel: 485 130 971 mail: ms.kyticka@seznam.cz

SFZPNázev projektu: Realizace přírodní zahrady MŠ Kytička
Předmět podpory: výzva č. 16/2017
Cíle projektu: Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Anotace Projektu:

Naše nová přírodní zahrada by měla umožnit dětem poznávat přirozené souvislosti v přírodě a podporovat v dětech touhu se ptát, klást otázky a odpovědi, jít do hloubky problémů. Měla by podporovat přirozenou touhu dítěte po poznání. Zahrada s přírodními prvky bude podporovat dětskou spolupráci v heterogenním kolektivu, učí děti vzájemné ohleduplnosti a toleranci.

Snažíme se vytvořit kvalitní mateřskou školu, která dává dětem možnost rozvinout základní kompetence pomocí hry, učení v kolektivu a práce v okruhů různých tematických oblastí. Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní.

V tomto ohledu realizací záměru jednoznačně dojde k vytvoření prostředí, které je plné podnětů, možností a informací. Nové prostředí má stimulovat dětskou fantazii, kreativitu, zvídavost, pozornost a nabízet podněty přiměřené věku dětí vedoucí k aktivnímu učení pozorováním a experimentováním.

Přírodní hřiště a jeho prvky mají poskytnout dětem co nejvíce kontaktu s přírodou, mají být nejen zdrojem her, ale i edukativních pomůcek. Preenvironmentální vzdělávání je v tomto projektu zásadní a významně ovlivní výukový koncept školky. Vychází se z předpokladu, že kontakt s přírodou pomáhá formovat budoucí vztah a postoje vůči životnímu prostředí a učí k odpovědnému přístupu. Postoj nové generace je přitom velmi zásadní a může ovlivnit vzhled krajiny a přírody budoucnosti, čistotu ovzduší a vody, plýtvání či šetrné využívání zdrojů a tedy i udržitelný rozvoj.

sfzp

Fotogalerie společná

 

Veškeré dokumenty zveřejněné na webové stránce mateřské školy Kytička jsou vnímatelné, srozumitelné, stabilní a ovladatelné ve smyslu směrnice EP 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek veřejného sektoru pro osoby se zdravotním postižením.